неделя, 13 февруари 2011 г.

Кой транспорт е най-екологичен?


За да се ограничат до минимум климатичните промени, е задължително транспортът да използва оптималните решения. При формиране на политиката на ЕС и на отделни страни (напр.Германия*) стратегията винаги е била жп-превозите да се предпочитат предавтомобилните, защото според различни проучвания при тях се отделят най-малко емисии (вж. Емисиите), т.е. теса екологично по-ефективният начин за транспортиране на стоки.Различни студии оценяват това превъзходство с фактор от 2 до 5 (т.е.толкова пъти жп транспортът е екологично по-ефективен от автомобилния).Според DB SchenkerспецифичнитеСО2 емисии от товарния автомобилен транспорт са 4 пъти повече от тези от железопътния. По данни на UBA (германската федерална агенция за опазване на околната среда) предимството на жп транспорта е още по-голямо и на1 тонкилометър той отделя 5 пъти по-малко емисии.

Най-представителен параметър за емисиите са парниковите газове.Включват въглероден диоксид (CO2),метан CH4, азотен оксид (N2O), серен хексафлуорид (SF6) и халогенирани въглеводороди. За обобщени оценки тесе групират и приравняват към еквивалент на CO2 (CO2е).При оценките от екологична гледна точка не бива да бъдат пропускани и следните компоненти:*

Германия води от години активна политика за по-широко използване на жп-мрежата, в т.ч. чрез комбинирани превози и пренасяне на автокомпозиции на големи разстояния.
Емисии азотни оксиди (NOx);
Емисии частици (PM2,5).


Големият проблем пред транспортния сектор, засягащ всички видове превози, е, че е между основните производители на парникови газове. В 27те страни на ЕС транспортът е отговорен за 23% от отделяния въглероден диоксид СО2. Още по-тревожно е, че за разлика от други сектори количеството на СО2 емисии от транспорта се увеличава и вероятно ще продължи да расте заради очакваното увеличение на превозите на стоки.Съществуват идеи емисиите, специфични за отделните типове транспорт, да се обвържат с цената на превозите и СО2 емисиите да се ограничат чрез предлагането на услуги, които са неутрални по отношение на въглеродния диоксид (не увеличават количеството СО2).

Крайната цел на проучването е да определи СО2 еквивалента (кг CO2е) за транспортни услуги, изпълнявани с трите(според мен 4-те) типа транспорт- Автомобилен, ЖП, Въздушен и Морски.

Информацията е взета от www.kamioni.bg

Брояч